Algemene voorwaarden
incl. cookiegebruik
Lees onderstaande zorgvuldig;
1.
Representin.nl is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van haar website en mobiele app (in welke voor vorm dan ook) ten aanzien van eventuele (technische) onjuistheden of onvolledigheden van de getoonde gegevens, informatie, afbeeldingen, video's, alsmede linken en verwijzingen naar andere website's.

2.
Representin.nl doet er alles aan om deze website zo goed mogelijk te beveiligen in zoverre dit technisch mogelijk is en in zoverre dit in haar macht staat. Echter, wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke geleden is door gebruikers/leden of derden, voortvloeiende door het gebruik van haar website, welke het gevolg zijn/is van onvoldoende beveiliging in z'n algemeenheid.

3.
Representin.nl is niet aansprakelijk voor het onjuist handelen of nalaten van haar gebruikers/leden, welke (persoonlijke) informatie danwel beeldmateriaal op deze website tonen en/of beschikbaar stellen, welke al dan niet mede bestemd is voor derden.

4.
Representin.nl behoudt zich ten alle tijden het recht voor om - zonder opgave van redenen - personen of persoonsprofielen te weigeren, aan te passen en/of te verwijderen, welke is/zijn opgegeven bij een éérste registratie en/of latere aanpassing (tekst/profielfoto) na goedkeuring van aanmelding c.q. Log-in.

5.
Namen en email-adressen, welke (bij registratie) uit willekeurig en onsamenhangend gekozen karakters (letters/cijfers) bestaan en/of inhoudelijk de fatsoensnorm overschrijden, worden bij constatering verwijderd.

6.
Het plaatsen van spam (reclame), links en/of verwijzingen naar website's van en door gebruikers/leden (welke gebruik maken van Representin.nl), alsmede samenhangend met inhoudelijke contents zoals: erotische afbeeldingen, video's, teksten e.d. zijn evemin niet toegestaan en zullen dan ook bij constatering hiervan worden aangepast c.q. verwijderd.

7.
Representin.nl respecteert altijd de privacy van alle gebruikers/leden en zal nooit persoonlijke gegevens en e-mailadressen verstrekken aan derden t.b.v. reclame en/of andere commerciële doeleinden.

8.
Representin.nl behoudt zich het recht voor om informatie, mededelingen en berichten, welke geplaatst zijn door gebruikers/leden op deze website aan te passen danwel te verwijderen, indien "deze" in strijd zijn met de policy van Representin.nl alsmede de Nederlandse wetgeving.

9.
Representin.nl is niet verantwoordelijk voor inhoudelijke-contents op de aan deze website gekoppelde bestanden, welke door gebruikers/leden van derden zijn verkregen en/of websites waar naar wordt door)verwezen.

10.
Aanlevering van eigen gemaakt(e) werk(en) zoals: foto's (reportages), videobeelden/bestanden en/of geluidsfragmenten, middels digitale datadragers of via upload middels email en/of ftp-internet, door gebruikers/leden alsmede op vrijwillige en freelance basis werkende fotografen en in opdracht van representin.nl, waarop géén copyright van derden berust, worden op basis van persoonlijkheidsrechten van de auteur, deels overgedragen naar representin.nl, hetgeen inhoud dat representin.nl bevoegd is tot plaatsing van de door de auteur gemaakte en aangeleverde werken zoals eerder genoemd op haar platform alsmede sociaal media en dat de auteur/rechthebbende eigenaar hiermee afstand doet van evt. geldelijke claimen bij representin.nl. Ook zal de auteur/rechthebbende eigenaar zijn of haar werken, welke in opdracht zijn gemaakt zijn/worden van representin.nl alleen verspreiden (in welke vorm dan ook) met het logo/watermerk/kenmerk van representin.nl tenzij anders schriftelijk/mondeling en wederzijds (buiten deze Algemene Voorwaarden)is overeengekomen.

11.
Representin.nl is zich voortdurend aan het verbeteren/optimaliseren, je gaat er dan ook mee akkoord dat het aanbod, de layout alsmede de inhoudelijke aard van de website representin.nl en representin/zakelijk van tijd tot tijd kan veranderen zonder enige kennisgeving vooraf.

12.
Wanneer je je aanmeld op representin.nl, stem je ermee in dat we je informatief (middels email) op de hoogte mogen houden d.m.v., nieuws(brieven), updates, aktie's e.d., mede ten behoeve van representin.nl en representin/zakelijk.

13.
Reclame- uitingen/doeleinden van "derden", welke mede vermeld worden op onze visitekaartjes, flyers, folders, nieuws(brieven) en andere vormen van informatieve datadragers, worden eventueel mede verstuurd/verzonden, ten behoeve van het algemeen aanbod alsmede het up-to-date houden van representin.nl

14.
Bij gebruikmaking van betaalde sms-actie's (indien actief) op reperesentin.nl dienen de gebruiker/leden er zelf voor zorg te dragen dat alle gegevens correct worden ingevuld en/of doorgegeven. Representin.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld als "foutieve sms- datagegevens" worden ontvangen/verzonden door representin.nl

15.
Bij win & ticketactie's krijgen eventuele winnaars automatisch bericht middels het door ons bekende en/of opgegeven emailadres danwel social media zoals facebook e.d. Geen (persoonlijk) bericht is niet gewonnen. Over de uitslag van een al dan niet gewonnen win-acties kan niet worden gecorrespondeerd.

16.
COOKIEGEBRUIK!

Representin.nl maakt gebruik van cookies m.b.t. statistieken en heeft vanuit de Telecommunicatiewet de verplichting, om dit aan haar bezoekers mede te delen. Derde partijen kunnen ook cookies plaatsen die nodig zijn om bijv. video's te kunnen tonen op onze website of te zorgen dat je informatie vanuit Representin.nl kunt delen op social media zoals; Facebook, Twitter en Youtube. Vanuit deze policy dient bij registratie dan ook toestemming te worden gevraagd voor het specifieke gebruik van cookies.

Aansprakelijkheid t.a.v. Derde Partijen: Representin.nl is niet aansprakelijk voor schade (in welke vorm dan ook) of verkregen privacy-gegevens van bezoekers/leden, door geplaatste bestanden en/of cookies van Derde Partijen.

Info:
Indien je met o.a. Google surft over het internet, dan behoudt "deze" zich het recht voor informatie aan derden te verschaffen indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht. Hierop kan representin.nl geen enkele invloed op uitoefenen.

17.
Een verzoek tot verwijdering van je account/gegevens op Representin.nl is alleen mogelijk via ons contact-formulier.

18.
Representin.nl heeft wettelijke de verplichting om geregistreerde gebruikers/leden op de hoogte te stellen van elke aanpassingen of wijziging van deze "Algemene Gebruiksvoorwaarden". Echter, om technische redenen waaronder te verstaan: spamfilters (intern/extern), onjuiste gebruikergegevens, ongeldige opgegeven en/of verlopen email-adressen ect. kan representin.nl niet garanderen dat gebruikers/leden deze berichtgeving van evt. aanpassingen of wijzigingen ook daadwerkelijk zullen worden ontvangen. Het is dan ook van belang dat gebruikers en/of leden zelf van tijd tot tijd deze "Algemene Gebruiksvoorwaarden " doorlezen op eventuele aanpassingen of wijziging.

19.
Met iedere aanpassing/wijziging van de bovenstaande "Algemene Gebruiksvoorwaarden " komen de laatst geldende "Algemene Gebruiksvoorwaarden" te vervallen.

20.
Op deze "Algemene Gebruiksvoorwaarden" is het - Algemeen Nederlands Recht - van toepassing.

21.
Door gebruik te maken, of je te registreren danwel in te loggen op de website(s) van representin.nl en/of alle andere overige diensten welke verbonden zijn met representin.nl, ga je accoord met deze bovenstaande "Algemene Gebruiksvoorwaarden" incl. "Cookiegebruik".


Abonneer en blijf op de hoogte!